Poslední příspěvky

Mohlo by vás také zajímat

Pěstování rostlin

Světelných zdrojů s vhodným spektrem je k dostání poměrně hodně, ale víme také jak moc s nimi svítit?Pokud máme skleník nebo jinou místnost, kde nám jde opravdu o urychlení růstu rostlin (k obchodu s květinami se ještě dostaneme), budu vycházet z návodu firmy SYLVANIA, která doporučuje konkrétně pro zářivkové ..

Plastová žumpa | PR web.cz

Jistě znáte řopíky –železobetonové pevnosti relativně malé velikosti (průměr okolo 6 metrů), které se nacházejí nejčastěji blízko státních hranic. Tyto pevnosti měly ve 2. světové válce sloužit k obraně naší vlasti, ale bohužel k tomu nedošlo. Neuvěřitelná pevnost těchto malých stavbiček spočívala v ..

Ekonomické vytápění peletami

Moderní trendy ve vytápění domácností fandí ekologickým obnovitelným zdrojům energie, jako je například dřevo. Pro vytápění tak můžete získat vysoce efektivní kotle, které dřevo spalují, mohou jej zplynovat a nebo využívají dřevěných briket nebo pelet.Dřevěné pelety jsou vysoce kvalitní, ryze ekologické palivo, ..

Vychytávky pro váš interiér

Jak si udělat vlastní pracovnu?Máte malý byt, a přesto si chcete udělat vlastní pracovnu? Tady je jednoduché řešení. Jak na to? Jednoduše nápad vychází z toho, že vedle sebe máte 2 skříně pro úložný prostor a mezi nimi dostatek místa tak, aby se vám tam vlezl pracovní stůl. Měl by být umístěný tak, že bude přesně ..

První kroky zařizovaní nebo renovace bytu, rodinného domu

První kroky každého zařizování interiérůZákladem každého zařizování by měly být dokončené stavební úpravy. Pokud se nejedná o novostavbu, měl by každý majitel budoucího bytu nebo kanceláře reálně pouvažovat zejména o přestavbě, která se týká zateplení. Ve starších stavbách by se měla zejména vyměnit stará ..

Kvalitní parapety pro zkrášlení interiéru bytu

Představte si, že jdete k přátelům nebo na prohlídku nějaké nemovitosti. Která věc jako jedna z obvyklých upoutá vaší pozornost?Jsou to okna, ze kterých budete zjišťovat výhled. Okenní parapety jsou proto velmi důležitým prvkem v interiéru vašeho domu či bytu, protože dotváří celkový dojem z oken.Proto je vhodné ..

Zařízení bytu a domu

Jak by měl vypadat váš první byt a co by v něm nemělo chybět?Samozřejmě toto a ještě více záleží na individuálních jedincích a na charakteru jakým bude byt pojat. Trochu jinak bude vypadat byt samotného muže a trochu jinak samostatné ženy. Jsou zde i další věci jestli budou mít rodinu nebo ji už mají.Podívejme se na ..

Roubenky (roubené stavby, roubené domy)

Stavění ze dřeva je staré jako lidstvo samo. Kromě kamene neznáme ve stavebnictví jiný materiál, který by byl tak dlouho používán a se kterým by mělo lidstvo tak bohaté zkušenosti. Pračlověk od počátků své existence začal používat dřevo, kmeny stromů, k stavbě jednoduchých přístřešků, chýší, následně po ..

Neplaťte za teplo - úspory a ekologie

Energie se neustále zdražují a nebude tomu jinak !!!!Ceny paliv a energie rostou a vývoj ukazuje, že tomu tak bude trvale. Souvisí to i se zvyšující se poptávkou a rovněž s tím, že zejména zdroje fosilních paliv (uhlí, ropa, plyn) jsou omezené. Je proto v zájmu každého stavebníka a uživatele, aby dnes budovy spotřebovávaly ..

Systém vytápění a větrání

Základy komfortního bydleníVysoké hodnoty izolace tepelného pláště a vzduchotěsnosti obálky objektu jsou základem úspor. Dům se ale musí větrat, aby byl hygienicky vyhovující. Větrání okny s mikroventilací je neúčinné. Neřízené větrání okny nahradíme řízeným větráním. Vnitřní spotřebovaný vzduch má jistou ..

Vybíráme dodavatele stavebního díla

Vzhledem k tomu, že zadavatel laik – investor většinou ví jak má vypadat výsledek, ale nezná technologické souvislosti, často se stává, že zpracovatelé cenových nabídek nemají přesné informace o poptávané stavbě. Tento fakt vede k mnohým nesrovnalostem při naceňování díla a pro investora pak guláš informací, které ..

Vhodné „vylepšení“ bytu před prodejem

Vzhled nemovitosti, tedy její první dojem výrazně určuje výsledný pocit kupujícího a tedy i výslednou cenu prodávaného objektu. Je jen na prodávajícím, jak se tohoto úkolu zhostí. Vlastně má několik variant řešení: nákladnou rekonstrukci objektu, nechat vše tak jak je, nebo využít homestagingu – nenákladné úpravy ..

Úprava legislativy nájemního bydlení

Poslanecká sněmovna zamítla senátní návrh úprav novely Občanského zákoníku v oblasti nájemního bydlení. Prezidentovi k podpisu tak poslala vlastní verzi úpravy, která zrovnoprávňuje vztahy mezi nájemníky a pronajímateli a pomůže ve sporech o určení výše nájemného. „Přijetím novely končí v naší zemi více než ..

Více než jen dobrý design

Odsávače par jsou mezi přístroji pro domácnost často podceňovanými výrobky. Technicky jsou zdánlivě jednoduché a v popředí stojí žádaný design. Pohled na zpracování, kvalitu a funkčnost se však vyplatí, rozdíly jsou totiž velké. Odlišit hromadně vyráběné zboží od kvality dokáže i laik, když ví, na co se ..

Cit pro nový vzhled kuchyně

Kuchyně otevřené do prostoru jsou aktuálním trendem a srůstání kuchyňského, jídelního a obytného prostoru se bude v následujících letech dále prosazovat. To je výsledkem studie, kterou Miele připravilo společně s architektonickou kanceláří Graft. Zrušení prostorového rozdělení těchto oblastí bydlení klade ..

Pár vtipů ze stavebnictví

Jak přežít řemeslníky - aneb co říkají a co se tím myslí...- Kde se dá připojit k elektřině? (že by vrtačku?) - > Rádi bychom si uvařili kafe.- Já jsem na to zapomněl! - > Firma je zkušená a kvalitní, proto si odjede pro zapomenuté, ale návrat již nečekejte. Jedou pracovat jinam..- Devátá rozhodne - > Pokud uslyšíte ..

Identifikační list nebezpečného odpadu

Název odpadu dle katalogu odpadů:Kód odpadu dle katalogu odpadu:Kód odpadu dle ADR nebo COTIF: Původce odpadu:- - Název společnosti:- - Adresa společnosti:- - IČ., DIČ:- - Tel. / fax:- - e-mail: Osoba oprávněná jednat jménem původce odpadu: Nebezpečné vlastnosti odpadu: ...toxicita, hořlavost ... Fyzikální a mechanické ..

Plán nakládání s odpady

Cílem plánu je stanovit souhrn zásad a pravidel pro nakládání s odpady a stanovení jejich identifikace v jednotlivých etapách realizace stavby. Plán odpadového hospodářství na stavbě bude dle konkrétních dílčích podmínek postupně doplňován a upřesňován. Po ukončení každé etapy stavby proběhne porovnání tohoto ..

Zápis o předání a převzetí staveniště

Objednatel: Název společnosti IČO: DIČ: Sídlo společnosti: Zastoupen: funkce: Dále jen předávající Zhotovitel: Název společnosti IČO: DIČ: Sídlo společnosti: Zastoupen: funkce: Dále jen přebírající Stavba: - Název stavby dle schválené projektové dokumentace - Adresa stavby: Pokud není známa, název přilehlé ..

Kontrola BOZP na stavbě

Zajištění proti pádu technickou konstrukcí Kontrola způsobu zajištění a rozměrů technickou konstrukcí zda odpovídá povaze prováděných prací - únosnost konstrukce - možnost bezpečného průchodu - vhodnost přístupu na konstrukci v závislosti na četnosti užití - vhodnost vzhledem k výšce užití - doba trvání vzhledem ..

Obecné zásady bezpečnosti práce v pozemním stavitelství

Pozemní stavitelstvíPoznámka: Tento text se opírá o předpis, který v současnosti neplatí! (viz nově: NV 591/2006 Sb.) - Avšak ho stále považuji za velmi dobrý. (v případě rozporu níže uvedeného textu s texty v kapitolách ____, platí texty v již zmíněných kapitolách). Povinnosti dodavatelů stavebních a montážních ..

Zdivo z cihelných bloků – tvárnic

V současnosti je jedno z nejuživanějších systémů zdění Základní charakteristiky tvárnicového zdiva: - jednotlivé tvárnice mají systém vzduchových mezer – dutin uzpůsoben tak, aby byla „ces-ta tepla“ co nejdelší. Zvětšuje se tak její tepelný odpor, - vlastní hmota tvárnice je vylehčena mikropóry. Dosahuje se to ..

Zdivo z pórobetonových tvárnic

Základními surovinami pro výrobu pórobetonových dílců jsou voda, písek a vápenec. Ke správnému provedení stavby – díla je zapotřebí se důkladně seznámit se statickými a architektonickými požadavky stavby. Projektová dokumentace musí stanovit následující stavebně – technické podklady, ve kterých je uvedeno: způsob ..

Zdivo z kamene

Lomový kámen Lomový kámen je svou podstatou kusové stavivo různé velikosti a tvaru. Je získáván z přírodních zdrojů – hornin, vyvřelých, metamorfovaných a sedimentárních, buď odstřelem nebo mechanickým rozpojováním na potřebnou velikost. Lomový kámen musí odolávat klimatickým, chemickým a biologickým vlivům. Je ..

Zdivo - obecně

Zděné konstrukce dělíme na: - nosné konstrukce (stěny, sloupy, pilíře) - nenosné konstrukce (příčky) Požadavky na nosné konstrukce zdiva Statická funkce Statická funkce je hlavní funkcí nosných stěn, sloupů a pilířů. Úkolem je přenášet zatížení z konstrukcí nad nosnou zdí do konstrukcí pod ní. (například do ..

Lodžie, balkóny a terasy

Keramické plochy na balkónech a lodžiích jsou zejména v oblasti nášlapné vrstvy podlahové konstrukce, jejíž základní charakteristikou je odolnost proti mrazu a působení vody. Často dochází k poruchám vlivem špatné kvality kotvení a lepení dlažby k podkladní kon­strukci. Do konstrukce se dostane vlhkost, která při mrazu ..

Nebylo nalezeno více příspěvků